ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงและ เงื่อนไขในการใช้บริการ เป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ" ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รับทำโปรเจคจบ.com" กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และเงินที่มี การชำระเป็นค่าบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ค่าบริการ" โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก รับทำโปรเจคจบ.com หากมีข้อสงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่

  • โทรศัพท์: 092-5399604
  • Line ID: rabtamproject
  • E-Mail: info.project1985@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/tamproject

  1. การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว รับทำโปรเจคจบ.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. รับทำโปรเจคจบ.com ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรับทำโปรเจคจบ.com
  3. รับทำโปรเจคจบ.com สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้น ๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์
  4. รับทำโปรเจคจบ.com สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
  5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด รับทำโปรเจคจบ.com ขอสงวนสิทธ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่านนั้น
  6. รับทำโปรเจคจบ.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า