รับทำโมบายแอปพลิเคชัน

โปรเจคโมบายแอปพลิเคชัน

รับเขียนโมบายแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android) วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาตามควาามต้องการของคุณ รับทำทั้งแบบ Native หรือ Cross Platform ที่สามารถเขียนโค้ดทีเดียวใช้ได้ทั้ง IOS และ Android โดยใช้ฐานข้อมูล SQLLite, Firebase, MySQL, MS SQL SERVER, MariaDB ใช้เครื่องมืออย่าง Android Studio, SublimeText, VSCode ในการเขียนโค้ดโปรแกรมและออกแบบหน้าจอการใช้งาน


ขั้นตอนการจ้างทำโปรเจค

 1. ส่งรายละเอียดงาน(ขอบเขตโปรเจค proposal หรือบทที่ 1) เอกสารหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงาน
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและค่าใช้จ่ายให้้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 4. ทีมงานเริ่มงาน โดยจะส่งความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆ และจะส่งงานให้ท่านบางส่วนพร้อมวิธีสอนการติดตั้งและคำอธิบาย
 5. เมื่องานเสร็จแล้วทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 6. ทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ทั้งหมดให้ท่านหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

การรับประกันผลงาน

 1. รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 4. กรณีท่านนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไข จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. กรณีที่ท่านนำไปจำหน่ายต่อทางทีมงานขอไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น