รับทำโมบายแอปพลิเคชัน

โปรเจคโมบายแอปพลิเคชัน (Android - IOS)

รับเขียนโมบายแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android) วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาตามควาามต้องการของคุณ รับทำทั้งแบบ Native หรือ Cross Platform ที่สามารถเขียนโค้ดทีเดียวใช้ได้ทั้ง IOS และ Android โดยใช้ภาษา Kotlin, Swiff, Dart, Javascript ฐานข้อมูล SQLite, MongoDB, Firebase, MySQL, MICROSOFT SQL SERVER, MariaDB ใช้เครื่องมืออย่าง Android Studio, SublimeText, VSCode, XCode ในการเขียนโค้ดโปรแกรมและออกแบบหน้าจอการใช้งาน

 

ขั้นตอนการจ้างทำโปรเจค

 1. ส่งรายละเอียดงานได้แก่ ขอบเขตโครงงาน หรือขอบเขตโปรเจค หรือproposal หรือบทที่ 1 และเอกสาร แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทีมงานทาง เมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 2. ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดการจัดทำและค่าใช้จ่ายให้้ทราบ
 3. ชำระเงินค่ามัดจำตามที่ตกลง พร้อมแนบสลิปการชำระเงินแจ้งทาง อีเมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 4. ทีมงานเริ่มงาน โดยจะส่งความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะๆ และจะส่งงานให้ท่านบางส่วนพร้อมวิธีสอนการติดตั้งและคำอธิบาย
 5. เมื่องานเสร็จแล้วทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ และให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
 6. ทำการชำระเงินส่วนที่เหลือ พร้อมแนบสลิปการชำระเงินแจ้งทาง อีเมล ไลน์ หรือแฟนเพจ
 7. ทีมงานจะส่งไฟล์ทั้งหมดให้ท่านหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น

 

การรับประกันผลงาน

 1. ทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com รับประกันผลงานตามขอบเขตงานทุกกรณี
 2. กรณีที่มีข้อผิดพลาดของงาน ทีมงานจะแก้ไขให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 3. กรณีที่ท่านต้องการเพิ่มขอบเขตงาน ทีมงานอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

 

ลิขสิทธ์ผลงาน

 1. โค้ดโปรแกรม ฐานข้อมูล เอกสารประกอบ และส่วนประกอบอื่นๆ ของซอฟต์แวร์หรือผลงาน ถือเป็นลิขสิทธ์ผลงานของทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com โดยสามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือจำหน่าย รวมถึงการทำโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติจากผู้ว่าจ้างทุกรณี
 2. ทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com อนุญาติให้ผู้ว่าจ้าง สามารถนำผลงานที่ว่าจ้างให้ทีมงานฯ ทำการพัฒนา ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่ผู้ว่าจ้างนำผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจำหน่าย จนเกิดความเสียหาย ทางทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทางทีมงานรับทำโปรเจคจบ.com เพื่อสอบถามข้อมูล

 

Powered By

รับทำโปรเจค android application
รับทำโปรเจค ios application
รับทำโปรเจค flutter
รับทำโปรเจค react native
รับทำโปรเจค vscode
รับทำโปรเจค sublime text

 

ฐานข้อมูล mysql
ฐานข้อมูล mariadb
ฐานข้อมูล postgresql
ฐานข้อมูล sql server
ฐานข้อมูล firebase
ฐานข้อมูล mongodb