Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง

วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง

โดย: Administrator

เมื่อ: 23/03/2563 12:32:47

Tags: ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน, ถูกเลิกจ้าง, ขั้นตอนรับสิทธิ, ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา, โควิด-19, ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคม,

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม จากพิษโควิด 19 ขั้นตอนรับสิทธิ ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง รวมถึงเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินเงินชดเชยคิดเป็น 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน

แฟเพจ ไทยคู่ฟ้า สื่อสารรัฐบาลไทย เผยแพร่ขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งมีใจความสำคัญระบุว่า “ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 รัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย

วิธี ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม empui.doe.go.th 

เงื่อนไข ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาประกันสังคม ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ต และยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ลงทะเบียนที่ กรมการจัดหางาน

ที่มา ไทยคู่ฟ้าที่มา :

กลับ