Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

Kiddiary แพลตฟอร์มบันทึกสุขภาพเด็กไทยออนไลน์

Kiddiary แพลตฟอร์มบันทึกสุขภาพเด็กไทยออนไลน์ เปรียบเสมือนแอปติดตามพฤติกรรมเด็ก สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก และสมุดพกของเด็ก ในแอปเดียวกัน เชื่อมโยงข้อมูลของเด็กให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ โรงเรียน และโรงพยาบาลในระบบเดียว โดยพัฒนาในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Browser เพื่อเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานสำหรับพ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาล

Kiddiary แพลตฟอร์มบันทึกสุขภาพเด็กไทยออนไลน์

พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ

ระบบนี้เกิดขึ้น หลังจากพบข้อมูลสำรวจของ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุข รายงานว่า เด็กมีปัญหา อ้วนไป – ผอมเกินไป – เตี้ย -มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 อย่างน่าเป็นห่วง รวมไปถึงระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยที่นอกจากจะลดลงแล้ว ยังต่ำกว่ามาตรฐานมาโดยตลอด

รัฐบาลจึงบรรจุ “การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เร่งพัฒนาสุขภาวะเยาวชนไทยทั่วประเทศ

KidDiary คือ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก

ที่เนคเทคพัฒนาร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด และข้อมูลที่เหมาะสมต่อการบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปี

โดย KidDiary สามารถ

(1) วิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน ทั้งด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน
(2) ข้อมูลการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี)
โดยแสดงเป็นกราฟการเจริญเติบโต พร้อมรายงานผล มีคำนวณแสะแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
(3) ข้อมูลพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี) โดยประเมินตามแต่ละช่วงอายุตามคู่มือคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยแปลงผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่
• ด้านการเข้าใจภาษา
• ด้านการใช้ภาษา
• ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
• ด้านการเคลื่อนไหว
• ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
(4) ข้อมูลวัคซีน รายงานวัคซีนที่ได้รับและการแจ้งเตือนกำหนดการฉีดวัคซีน

KIdDiary เชื่อม 3 เครื่องมือ KidArn , KidSize และ Thai School Lunch ในการบันทึกพัฒนาการของเด็กไทย

(1) KidArn (คิดอ่าน)

แอพคัดกรองทักษะการอ่านของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป พร้อมแสดงสรุปรายงานภาพรวมและรายบุคคล การประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็ก

(2) KidSize ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ที่มีความถูกต้องแม่นยำด้วยเซนเซอร์วัดท่ายืนที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน โรงพยาบาล และครอบครัว

(3) Thai School Lunch

ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามงบประมาณ และคำนวนคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสม สามารถคำนวนปริมาณวัตถุดิบเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า และสรุปค่าใช้จ่ายจริงตามราคาวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น พร้อมวิเคราะห์ความต้องการวัตถุดิบเพื่อวางแผนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้อนผลผลิตกลับมาสู่โรงเรียน

KidDiary เชื่อมโยงข้อมูลสู่พ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาล

สำหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

สามารถบันทึก ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการของลูกแบบ Real – Time ข้อมูลของเด็ก ๆ ที่พ่อแม่บันทึกอย่างต่อเนื่อง จะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลพัฒนาการทุกด้าน

หากผลประเมินพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ระบบจะส่งคลิปส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมคำแนะนำการกินและการเสริมพัฒนาการ ให้พ่อแม่นำไปปฏิบัติ พัฒนาลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด หากพบความเสี่ยงด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แอพจะมีการแจ้งเตือนทันที

สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนสามารถติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบันทึกข้อมูลลงระบบและประเมินผลแบบอัตโนมัติ ลดภาระงานและความผิดพลาดจากการจดลงสมุด พร้อมเชื่อมต่อกับ 3 เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
“KidSize” เครื่องชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูงพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คการยืนที่ถูกต้อง
“KidArn” เครื่องมือคัดกรองทักษะการอ่านของเด็กพร้อมแสดงสรุปรายงานภาพรวมและรายบุคคลการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็ก
“Thai School Lunch” ระบบช่วยแนะนำเมนูอาหารกลางวัน พร้อมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม
เครื่องมือทั้ง 3 เชื่อมโยงกันผ่าน KidDiary@School ที่สามารถสรุปข้อมูลสู่รายงานรูปแบบทันสมัย เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นฐานคิดการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KidDiary สำหรับโรงพยาบาล

แพทย์สามารถเชื่อมต่อข้อมูล KidDiary ผู้ปกครองและโรงเรียนได้อัตโนมัติ ลดภาระในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ พร้อมช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ จัดการดูแลสุขภาพของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกย่างก้าวของเด็กอยู่ในสายต่อของพ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาลแบบ Real-time เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นหลักสร้างโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างตรงจุด เป็นเด็กที่จะเติบโตมีคุณภาพมากขึ้น หากสนใจสามารถลองชมรายละเอียดและทดลองได้ที่ kiddiary.in.thที่มา : it24hrs.com

กลับ