ใบกํากับภาษีปลอม ซื้อขาย โทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว

ใบกํากับภาษีปลอม ซื้อขาย โทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว

โดย: Administrator

เมื่อ: 06/01/2563 10:13:00

Tags: กฎหมาย, กรมสรรพากร, การลงโทษ, ค่าปรับ, ซื้อขายใบกํากับภาษีปลอม, ซื้อขายใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่ม, ระวัง,

ใบกํากับภาษีปลอม หรือ ใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง หมึก สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ หากมีการซื้อขายให้กับผู้ที่ต้องการนําใบกํากับภาษีไปใช้ในทางภาษี โดยแอบอ้างว่าสามารถนําไปใช้ในการยืนภาษีได้จริง ซึ่งมีผู้ซื้อที่หลงเชื่อเป็นจํานวนมากทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีโทษหนักสูงสุด 7 ปี ปรับสูงสุด 6 แสนบาท และรับโทษทางแพ่งอีกด้วย

ใบกำกับภาษีปลอม ผิดกฎหมาย 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การประกาศซื้อขายใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และมีความผิดตามกฎหมาย โดยทางอาญามีโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 600,000 บาท และรับโทษทางแพ่ง ต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี และเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนเงินภาษีอีกด้วย

“กรมสรรพากรได้ดําเนินคดีทางแพ่งและทางอาญากับ ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ออกและผู้ใช้ใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปี ที่ผ่านมาได้ดําเนินคดีทางแพ่งโดยมีการประเมินภาษีผู้ออกใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีจํานวน 15 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3.5 พันล้านบาท และประเมินภาษีผู้ใช้ใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมายจํานวน 408 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 4.1 พันล้านบาท รวมทั้งได้มีการดําเนินคดีอาญากรณีความผิดฐานออกใบกํากับภาษีโดยไม่มี สิทธิออกจํานวน 54 ราย มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1.8 พันล้านบาท จึงขอแจ้งเตือนผู้ทําผิดกฎหมายทุกรายให้ยุติการกระทําในลักษณะดังกล่าว

และปัจจุบันกรมสรรพากรได้นําระบบ Data Analytics มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจะติดตามตรวจสอบตลอดจนจับกุม ผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ออกและผู้ใช้ ใบกํากับภาษีปลอม ที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงมาลงโทษตามกฎหมาย

หากพบเห็น การกระทําใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ผู้เสียภาษีทุกรายที่มีการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161ที่มา : it24hrs.com

กลับ