Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

ใบกํากับภาษีปลอม ซื้อขาย โทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว

ใบกํากับภาษีปลอม ซื้อขาย โทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว

โดย: Administrator

เมื่อ: 06/01/2563 10:13:00

Tags: กฎหมาย, กรมสรรพากร, การลงโทษ, ค่าปรับ, ซื้อขายใบกํากับภาษีปลอม, ซื้อขายใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่ม, ระวัง,

ใบกํากับภาษีปลอม หรือ ใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง หมึก สิ่งพิมพ์ เครื่องใช้สํานักงาน เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ หากมีการซื้อขายให้กับผู้ที่ต้องการนําใบกํากับภาษีไปใช้ในทางภาษี โดยแอบอ้างว่าสามารถนําไปใช้ในการยืนภาษีได้จริง ซึ่งมีผู้ซื้อที่หลงเชื่อเป็นจํานวนมากทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีโทษหนักสูงสุด 7 ปี ปรับสูงสุด 6 แสนบาท และรับโทษทางแพ่งอีกด้วย

ใบกำกับภาษีปลอม ผิดกฎหมาย 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การประกาศซื้อขายใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และมีความผิดตามกฎหมาย โดยทางอาญามีโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 600,000 บาท และรับโทษทางแพ่ง ต้องเสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี และเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 3.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนเงินภาษีอีกด้วย

“กรมสรรพากรได้ดําเนินคดีทางแพ่งและทางอาญากับ ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นผู้ออกและผู้ใช้ใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปี ที่ผ่านมาได้ดําเนินคดีทางแพ่งโดยมีการประเมินภาษีผู้ออกใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีจํานวน 15 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3.5 พันล้านบาท และประเมินภาษีผู้ใช้ใบกํากับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมายจํานวน 408 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 4.1 พันล้านบาท รวมทั้งได้มีการดําเนินคดีอาญากรณีความผิดฐานออกใบกํากับภาษีโดยไม่มี สิทธิออกจํานวน 54 ราย มีมูลค่าความเสียหายกว่า 1.8 พันล้านบาท จึงขอแจ้งเตือนผู้ทําผิดกฎหมายทุกรายให้ยุติการกระทําในลักษณะดังกล่าว

และปัจจุบันกรมสรรพากรได้นําระบบ Data Analytics มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจะติดตามตรวจสอบตลอดจนจับกุม ผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ออกและผู้ใช้ ใบกํากับภาษีปลอม ที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงมาลงโทษตามกฎหมาย

หากพบเห็น การกระทําใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “แจ้งเบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ผู้เสียภาษีทุกรายที่มีการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161ที่มา : it24hrs.com

กลับ