Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

Big Data ภาษาไทยคือ? ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนบัญญัติศัพท์ Big Data คือข้อมูลมหัต

Big Data ภาษาไทยคือ? ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนบัญญัติศัพท์ Big Data คือข้อมูลมหัต

โดย: Administrator

เมื่อ: 20/06/2563 07:51:11

Tags: big data, Machine Learning, ภาษาไทย, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,

Big Data ภาษาไทยคือ ? ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศัพท์ใหม่ใน ศัพท์สถิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ผ่านทาง facebook ของราชบัณฑิตยสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะบันทึกลงฐานข้อมูลงานวิชาการและจัดพิมพ์ ศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นรูปเล่มต่อไป ซึ่งมีศัพท์ที่พูดถึงกันมาก เช่น

Machine Learning ภาษาไทยคือ การเรียนรู้ของเครื่อง

สาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมไว้อย่างชัดแจ้ง
การเรียนรู้ของเครื่องต้องอาศัยวิธีการทางสถิติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นที่ต้องการนำไปประยุกต์ เช่น การแพทย์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เคมีสารสนเทศศาสตร์

Big Data ภาษาไทยคือ ข้อมูลมหัต

เซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. มีปริมาตร (volume) มาก
2. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง (velocity)
3. มีความหลากหลายในโครงสร้างข้อมูล (variety)

นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม เช่น มีความแปรผันสูงและมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น เมทริกซ์ข้อมูล หรือไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ อีเมล วีดิทัศน์ หรือรวบรวมมาจากหลายแหล่ง

จาก 2 คำนี้ทำ้ให้คนเรียนในสายไอที ตลอดจน blogger หรือคนดังในด้านไอทีออกแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวเกี่ยวกับการเรียกคำไทยของ Machine Learning และ Big Data โดยเฉพาะคำว่า Big data ข้อมูลมหัต มียอดแชร์ผ่าน facebook กว่า 1,500 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ศัพท์สถิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ที่ปรากฏใน facebook ราชบัณฑิตฯ นี้ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บลงในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับมาตรฐานที่ใช้ในทางราชการและการศึกษาเล่าเรียน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ดังนั้นในการใช้งาน ท่านอาจจะใช้ตัวสะกดตามที่ปรากฏในที่นี้หรือไม่ก็ได้ นั่นหมายความว่ายังเรียกแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้อยู่เช่นกัน และนอกจากนี้ยังมีคำอีกมากมาย ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็น ติดตามเพิ่มเติมที่ facebook สำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่มา : it24hrs.com

กลับ