Big Data ภาษาไทยคือ? ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนบัญญัติศัพท์ Big Data คือข้อมูลมหัต

Big Data ภาษาไทยคือ? ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนบัญญัติศัพท์ Big Data คือข้อมูลมหัต

โดย: Administrator

เมื่อ: 20/06/2563 07:51:11

Tags: big data, Machine Learning, ภาษาไทย, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา,

Big Data ภาษาไทยคือ ? ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศัพท์ใหม่ใน ศัพท์สถิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ผ่านทาง facebook ของราชบัณฑิตยสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนจะบันทึกลงฐานข้อมูลงานวิชาการและจัดพิมพ์ ศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นรูปเล่มต่อไป ซึ่งมีศัพท์ที่พูดถึงกันมาก เช่น

Machine Learning ภาษาไทยคือ การเรียนรู้ของเครื่อง

สาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมไว้อย่างชัดแจ้ง
การเรียนรู้ของเครื่องต้องอาศัยวิธีการทางสถิติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นที่ต้องการนำไปประยุกต์ เช่น การแพทย์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ เคมีสารสนเทศศาสตร์

Big Data ภาษาไทยคือ ข้อมูลมหัต

เซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1. มีปริมาตร (volume) มาก
2. มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง (velocity)
3. มีความหลากหลายในโครงสร้างข้อมูล (variety)

นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม เช่น มีความแปรผันสูงและมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น เมทริกซ์ข้อมูล หรือไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ อีเมล วีดิทัศน์ หรือรวบรวมมาจากหลายแหล่ง

จาก 2 คำนี้ทำ้ให้คนเรียนในสายไอที ตลอดจน blogger หรือคนดังในด้านไอทีออกแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวเกี่ยวกับการเรียกคำไทยของ Machine Learning และ Big Data โดยเฉพาะคำว่า Big data ข้อมูลมหัต มียอดแชร์ผ่าน facebook กว่า 1,500 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ศัพท์สถิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ที่ปรากฏใน facebook ราชบัณฑิตฯ นี้ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บลงในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับมาตรฐานที่ใช้ในทางราชการและการศึกษาเล่าเรียน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ดังนั้นในการใช้งาน ท่านอาจจะใช้ตัวสะกดตามที่ปรากฏในที่นี้หรือไม่ก็ได้ นั่นหมายความว่ายังเรียกแบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้อยู่เช่นกัน และนอกจากนี้ยังมีคำอีกมากมาย ราชบัณฑิตยสภา เปิดรับฟังความคิดเห็น ติดตามเพิ่มเติมที่ facebook สำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่มา : it24hrs.com

กลับ