วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด19

โดย: Administrator

เมื่อ: 11/06/2563 07:34:02

Tags: android, coronavirus, COVID-19, how-to, iphone, New Normal, กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม, ขั้นตอน, วิธีการ, โควิด19, ใบขับขี่, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019,

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal หลังจากที่ กรมการขนส่งทางบกได้หยุดให้บริการต่อใบขับขี่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 จนกระทั่งรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 เพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการต่อใบขับขี่ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 รับ New Normal ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการจัดกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 ดังนี้

• ช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน
• ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขด้วยการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

(1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
(2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
(4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
(6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
(7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
(9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
(10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
(11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 แบบ New Normal

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com แล้วคลิก กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”
    กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิก ขั้นตอนต่อไป
  2. ดูวิดีโอการอบรมที่เลือก ระหว่างการชมวิดีโออบรม จะมีให้ตอบคำถาม 3 ข้อ
  3. เมื่อดูวีดีโอจบแล้ว ให้เลือก กรอกข้อมูล
  4. กรอกข้อมูล ยืนยันตัวตนอีกครั้ง
  5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือก เสร็จสิ้นการอบรม

ตรวจสอบผล โดยเลือกที่ ตรวจสอบสถานการณ์อบรมออนไลน์ >> จากนั้น กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เลือก ตรวจสอบสถานะ

เมื่ออบรมเสร็จ จองคิวทำใบขับขี่ที่แอป DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่ง หลังจากทำการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเสร็จแล้ว กรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถให้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ * (สำหรับผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี) ส่วนต่อทุก 5 ปี ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

นอกจากนี้ขอให้แต่งกายสุภาพ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้ารับบริการ

ค่าใช้จ่ายการต่อใบขับขี่

– ใบขับขี่รถยนต์ 2 ปี ชำระ 200 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 205 บาท
– ใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี ชำระ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท
– ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ปี ชำระ 100 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท
– ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 5 ปี ชำระ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

* สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งหมดนี้คือ วิธีต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ที่ผู้ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ควรรู้และปฏิบัติในแบบ New Normal ในช่วงนี้ไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มา : it24hrs.com

กลับ