Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal ปรับรูปแบบการให้บริการ

วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ ให้เปิดบริการอีกครั้ง พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในแบบ New Normal ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19

วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal หรือการรับบริการจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการประชาชน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ทุกแห่ง พิจารณาเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการให้บริการรูปแบบใหม่ New Normal อย่างเคร่งครัด

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน ในรูปแบบใหม่ (New Normal) หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการของสํานักทะเบียน

ก่อนเข้าการรับบริการด้านทะเบียนและบัตร

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน ในรูปแบบใหม่ (New Normal) หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการของสํานักทะเบียน

1 ก่อนเข้ารับบริการด้านทะเบียนและบัตร

 • ผู้ให้และผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและเข้ามาใช้บริการ
 • กําหนดทางเจ้าสํานักทะเบียนเป็นทางเดียวเพื่อความ สะดวกในการคัดกรองผู้รับบริการ
 • ตั้งจุดคัดกรองผู้รับบริการก่อนที่ประตูทางเข้าสํานักทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ โดยจัดให้มีมาตรการตรวจ
 • วัดอุณหภูมิร่างกายผู้รับบริการ มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • อาจจะติดสติกเกอร์หรือกําหนดสัญลักษณ์ที่เสื้อ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้รับบริการเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว

2. ขณะเข้ารับบริการด้านทะเบียนและบัตร

 • ผู้ให้และผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและเข้ามาใช้บริการ
 • กําหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดที่นั่งพักคอยแบบที่นั่ง เว้นที่นั่ง หรือหากเป็นเก้าอี้เดี่ยวให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ประมาณ 1 เมตร
 • จํากัดจํานวนผู้เข้ารับบริการในสํานักทะเบียนให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย โดยใช้ระบบบัตรคิวควบคุม มีระยะห่างของผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณีมีผู้รับบริการจํานวนมาก จัดที่ให้ผู้รับบริการพักคอยอยู่ด้านนอกห้องสํานักทะเบียนก่อน

3. ด้านสถานที่ให้บริการ

 • ทําความสะอาดพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่บริการประชาชน โดยเฉพาะจุดสัมผัสสาธารณะเช่น ที่จับประตูทางเข้า-ออก เก้าอี้พักคอย เป็นต้น รวมถึงห้องน้ำเป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
 • ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีมาตรฐาน (Office Lay – Out) โดยกําหนดพื้นที่ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 30% และพื้นที่ ผู้รับบริการอีก 70% โดยคํานึงถึงพื้นที่บริการแก่ประชาชนมากกว่าพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค
 • จัดทําฉากที่มีลักษณะโปร่งใสกั้นเคาเตอร์บริการระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

4.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 • ผู้ให้บริการต้องหมั่นล้างมือ ทําความสะอาดอุปกรณ์ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
 • กําหนดช่องบริการช่องด่วนพิเศษ สําหรับงานทะเบียนที่ดําเนินได้เร็ว
 • เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกําหนดมาตรการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อควบคุมจํานวนผู้รับบริการ โดยสํารวจผู้รับบริการแยก เป็นรายตําบล/หมู่บ้าน และกําหนดวัน เวลา นัดหมายผ่าน ทางโทรศัพท์ โดยอาจจัดตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook สําหรับสํานักทะเบียนในพื้นที่
 • กรณีมีผู้มาขอรับบริการจํานวนมาก ให้เจ้าหน้าที่จัดให้คํา แนะนํา/เสนอทางเลือก ให้ผู้รับบริการพิจารณาไปรับบริการณ สํานักทะเบียนใกล้เคียงแทน เพื่อลดความเสี่ยงและลด ความหนาแน่นในการให้บริการ
 • ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการชะลอเรื่องที่ ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการติดต่อกับสํานักทะเบียนออก ไปก่อน

ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการภายในสำนักทะเบียน

อ้างอิง กรมการปกครอง Fan Pageที่มา : it24hrs.com

กลับ