วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal ปรับรูปแบบการให้บริการ

วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ ให้เปิดบริการอีกครั้ง พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในแบบ New Normal ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19

วิธีทำบัตรประชาชน ในช่วง New Normal หรือการรับบริการจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง จึงได้ปรับรูปแบบการให้บริการประชาชน เพื่อสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ในส่วนของงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ทุกแห่ง พิจารณาเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการให้บริการรูปแบบใหม่ New Normal อย่างเคร่งครัด

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน ในรูปแบบใหม่ (New Normal) หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการของสํานักทะเบียน

ก่อนเข้าการรับบริการด้านทะเบียนและบัตร

การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน ในรูปแบบใหม่ (New Normal) หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการให้บริการของสํานักทะเบียน

1 ก่อนเข้ารับบริการด้านทะเบียนและบัตร

 • ผู้ให้และผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและเข้ามาใช้บริการ
 • กําหนดทางเจ้าสํานักทะเบียนเป็นทางเดียวเพื่อความ สะดวกในการคัดกรองผู้รับบริการ
 • ตั้งจุดคัดกรองผู้รับบริการก่อนที่ประตูทางเข้าสํานักทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ โดยจัดให้มีมาตรการตรวจ
 • วัดอุณหภูมิร่างกายผู้รับบริการ มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • อาจจะติดสติกเกอร์หรือกําหนดสัญลักษณ์ที่เสื้อ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้รับบริการเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว

2. ขณะเข้ารับบริการด้านทะเบียนและบัตร

 • ผู้ให้และผู้รับบริการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและเข้ามาใช้บริการ
 • กําหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดที่นั่งพักคอยแบบที่นั่ง เว้นที่นั่ง หรือหากเป็นเก้าอี้เดี่ยวให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ประมาณ 1 เมตร
 • จํากัดจํานวนผู้เข้ารับบริการในสํานักทะเบียนให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย โดยใช้ระบบบัตรคิวควบคุม มีระยะห่างของผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในกรณีมีผู้รับบริการจํานวนมาก จัดที่ให้ผู้รับบริการพักคอยอยู่ด้านนอกห้องสํานักทะเบียนก่อน

3. ด้านสถานที่ให้บริการ

 • ทําความสะอาดพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานและพื้นที่บริการประชาชน โดยเฉพาะจุดสัมผัสสาธารณะเช่น ที่จับประตูทางเข้า-ออก เก้าอี้พักคอย เป็นต้น รวมถึงห้องน้ำเป็นประจําทุกวัน อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
 • ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีมาตรฐาน (Office Lay – Out) โดยกําหนดพื้นที่ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 30% และพื้นที่ ผู้รับบริการอีก 70% โดยคํานึงถึงพื้นที่บริการแก่ประชาชนมากกว่าพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค
 • จัดทําฉากที่มีลักษณะโปร่งใสกั้นเคาเตอร์บริการระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

4.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 • ผู้ให้บริการต้องหมั่นล้างมือ ทําความสะอาดอุปกรณ์ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
 • กําหนดช่องบริการช่องด่วนพิเศษ สําหรับงานทะเบียนที่ดําเนินได้เร็ว
 • เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกําหนดมาตรการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อควบคุมจํานวนผู้รับบริการ โดยสํารวจผู้รับบริการแยก เป็นรายตําบล/หมู่บ้าน และกําหนดวัน เวลา นัดหมายผ่าน ทางโทรศัพท์ โดยอาจจัดตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook สําหรับสํานักทะเบียนในพื้นที่
 • กรณีมีผู้มาขอรับบริการจํานวนมาก ให้เจ้าหน้าที่จัดให้คํา แนะนํา/เสนอทางเลือก ให้ผู้รับบริการพิจารณาไปรับบริการณ สํานักทะเบียนใกล้เคียงแทน เพื่อลดความเสี่ยงและลด ความหนาแน่นในการให้บริการ
 • ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการชะลอเรื่องที่ ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการติดต่อกับสํานักทะเบียนออก ไปก่อน

ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการภายในสำนักทะเบียน

อ้างอิง กรมการปกครอง Fan Pageที่มา : it24hrs.com

กลับ