Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

โปรเจค Proposal คืออะไร เขียน Proposal ให้ปัง! ไม่น่าเบื่อ

โปรเจค Proposal คืออะไร เขียน Proposal ให้ปัง! ไม่น่าเบื่อ

โดย: Administrator

เมื่อ: 19/12/2562 13:48:35

Tags: โปรเจค proposal, proposal, porposal คือ, proposal หมายถึง, วิธีเขียน proposal, วิธีทำ proposal, รับทำ proposal,

โปรเจค Proposal คืออะไร?

          หลังจากบทความที่แล้วที่แอดมินได้นำเสนอเรื่อง เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี ต่อมาเมื่อเราได้หัวข้องานวิจัยหรือหัวข้อโปรเจค หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อปริญญานิพนธ์ หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ที่จะทำแล้ว ลำดับต่อไปนักศึกษาต้องตามหาอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เหมาะสมกับเราและอาจารย์จะคอยให้คำแนะนำในการทำโปรเจคจบของเราได้เป้นอย่างดี บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้นักศึกษาเขียน Proposal ก่อนที่จะเข้าไปพบกับอาจารย์ โดยเมื่อเข้าไปพบกับอาจารย์เพื่อที่จะขอให้อาจารย์คนที่เราเล็งไว้เป็นที่ปรึกษานั้น เราต้องมีการเตรียมตัว เรียบเรียงลำดับการพูดเพื่อขายโปรเจคที่เราจะทำ ให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้สำเร็จ เตรียมตัวตอบคำถามให้ดี หรือบางมหาวิทยาลัยอาจจัดสรรอาจารย์ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์ปรึกษาให้กับนักศึกษาเลยโดยที่นักศึกษาไม่ต้องไปตามหาก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ ๆ คุณก็ต้องมาเสี่ยงว่าเคมีจะตรงกันหรือเปล่าของแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวง แต่ถ้าเลือกได้จะดีกว่านะครับฮ่า ๆ
ทีนี้เรามาดูว่าเจ้าโปรเจค Proposal มันคืออะไรหล่ะ ?

โปรเจค Proposal คือการเขียนโครงร่างของงานวิจัยหรือโปรเจคจบก่อนทำจริง เพื่อบอกถึงภาพรวมของงานวิจัยหรือโปรเจคที่เราจะทำ สาเหตุของปัญหา เทคนิควิธีแก้ปัญหา ขอบเขตของการวิจัย วิธีและแผนดำเนินการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย โดยอาจมีรูปแบบหรือไม่มีก็ได้ (บางมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดเป็นรูปแบบของตัว Proposal เลย เช่น การกำหนดหัวข้อ รูปแบบฟ้อนต์ การจัดรูปแบบเอกสาร เป็นต้น) แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีรูปแบบหรือวิธีการทำไม่เหมือนกัน

เทคนิคการเขียน Proposal

          วิธีการเขียนโปรเจค proposal ของแอดมินจะเหมือนกับการเล่าเรื่องราวตามลำดับ เมื่ออ่านแล้วทำให้งานวิจัยเราดูน่าสนใจมากขึ้น โดยจะเกริ่นนำก่อนนิดหน่อย จากนั้นลากเข้าสู้เมนหลัก นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ชี้เห็นเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว รวมถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากนั้นจะเป็นการเขียนแนวทางหรือเทคนิควิธีการแก้ปัญหา และสรุปว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการทำงานวิจัยนี้ โดยสิ่งที่สำคัญคือการทบทวนงานวิจัยและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ถูกใช้ในการอ้างอิง ต้องมีความน่าเชื่อถือ ส่วนรูปแบบการเรียบเรียงเนื้อหามันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคน โดยรูปแบบจะขออ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.cumedicine.org ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

          1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จะแบ่งเป็น 2 ถึง 3 ย่อหน้า โดยย่อหน้าแรกอาจจะเป็นการเกริ่นนำกว้าง ๆ เพื่อโยงเข้าสู่ย่อหน้าที่สอง ส่วนย่อหน้าที่สองเป็นการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากอะไร หากมีการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขก็ควรมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรืออาจทำเป็นแผนภาพเพื่ออธิบายความสำคัญของปัญหาเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น โดยย่อหน้าที่หนึ่งและสองอาจจะเขียนรวมกันเป็นย่อหน้าเดียวก็ได้ ย่อหน้าที่สามหรือย่อหน้าสุดท้ายเป็นการกล่าวสรุปภาพรวม อาจเกริ่นถึงชื่อเทคนิควิธีการแก้ปัญหา ประโยนช์ที่ได้ เนื้อหาควรจะสั้น กระชับ ได้ใจความ ไม่ควรเกริ่นหรือเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง

          2.วัตถุประสงค์การทำวิจัย กล่าวถึงเรื่องที่ต้องการศึกษาไม่ควรมีเยอะ ประมาณ 1-3 ข้อกำลังดี ควรขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ เช่น เพื่อจำแนก เพื่อแก้ปัญหา เพื่ออธิบาย เพื่อส่งเสริม เป็นต้น ควรจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์โดยนำวัตุประสงค์หลักเป็นข้อแรก จะเป็นการเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย

          3.ขอบเขตการวิจัย เป็นการจำกัดหรือวางกรอบในการทำโปรเจค ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตที่ผู้จัดทำกำหนดไว้ อาจแบ่งเป็นหลายหัวข้อยกตัวอย่างเช่น ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะศึกษา ขอบเขตของการใช้ข้อมูล ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน ขอบเขตด้านเวลา ขอบเขตของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ อย่างชัดเจน เป็นต้น

          4.นิยามศัพท์ จะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในโปรเจค เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน หากเป็นคำศัพท์ทั่ว ๆ ไป ก็อาจไม่ควรมีหัวข้อนี้ก็ได้

          5.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการอธิบายถึงทฤษฎีที่นำมาใช้ในโปรเจค เทคนิควิธีการแบบคร่าวๆ ยังไม่ลงลึกในรายละเอียด และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการรีวิวงานวิจัยนั่นเอง การรีวิวงานวิจัยจะเรียงลำดับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดนคัดเลือกงานวิจัยที่คล้ายกับหัวข้อโปรเจคที่เราทำ หรือใช้เทคนิควิธีการคล้ายๆ กัน ผลที่ได้จากการทำวิจัยเป็นอย่างไร โดยอาจจะอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละงานวิจัย และทำการสรุปผลการทบทวนงานวิจัยในรูปแบบของตารางเพื่อทำให้ดูง่ายขึ้น

          6.วิธีดำเนินงานวิจัย เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบคร่าวๆ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่ยังไม่ต้องอธิบายว่าทำอย่างไร

          7.แผนการดำเนินงาน ควรทำเป็นตาราง Gantt Chart หรือทำเป็น Schedule Chart ระบุระยะเวลาในแต่ขั้นตอนของวิธีดำเนินงานวิจัย และสรุปภาพรวมทั้งหมดใช้เวลากี่วัน/เดือน/ปี

          8.ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโปรเจค ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำวิจัยด้วย

          9.เอกสารอ้างอิง แหล่งอ้างอิงต้องมีความน่าเชื่อถือ รูปแบบตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด เขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

สุดท้ายควรตรวจสอบรูปแบบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษ การเว้นวรรค การใช้ภาษาพูด และตรวจสอบคำผิดที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com

กลับ