Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คืออะไร? และมีวิธีเขียนอย่างไรให้กระชับและตรงประเด็น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

     การกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย ถ้ากำหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจะทำให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาที่จะศึกษา ในบางครั้งถ้าพิจารณาชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่สามารถตอบข้อคำถามได้ครบตามต้องการ จึงจำเป็นจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ทำการวิจัยสามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะต้องศึกษาอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์ ควรกำหนดเป็นข้อๆ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการวิเคราะห์และตอบคำถามของแต่ละข้อ สำหรับการตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยส่วนใหญ่ ควรขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพื่อ” และตามด้วยข้อความที่จะแสดงการกระทำในการวิจัย ซึ่งมักจะเป็นคำต่อไปนี้ เช่น ศึกษา สำรวจ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาผลกระทบ เป็นต้น

     การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติจริง วัดได้ประเมินได้ ซึ่งก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนั่นเอง  ซึ่งอาจจะเป็นผลที่เป็น Output (งานวิจัยบางเรื่องก็อาจเป็นผลที่เป็นProcess หรือ Outcome ได้ ถ้างานวิจัยเรื่องนั้นต้องการที่จะศึกษา) 

หลักสำคัญในการเขียนวัตถุประสงค์

1.เขียนอยู่ในรูปเป้าหมายการวิจัยไม่ใช่วิธีการ
2.วัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับหัวข้อโปรเจค หรือหัวข้องานวิจัย
3.มีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่กำกวม ต้องกรำทำได้ หรือเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด มีความเป็นไปได้จริงในแง่ของการปฏิบัติ
4.เขียนให้สั้นกระทัดรัด ใช้ภาษาง่าย ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า
5.ให้ใช้คำว่า "เพื่อ" เช่น เพื่อศึกษา เพื่อสำรวจ เพื่อบรรยาย เพื่ออธิบาย เพื่อพัฒนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เป็นต้น
6.จำนวนข้อของวัตถุประสงค์มีมากน้อยดท่าไดก็ได้ขึ้นอยู่กับความกว้างและความแคบของปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์ย่อยๆ มากจนเกินไป
7.การเรียงหัวข้อวัตถุประสงค์ตามลำดับของการศึกษา หรือเรียงลำดับตามความสำคัญหรือจุดเน้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรเป็นข้อความสั้นๆ ประโยควัตถุประสงค์ของการวิจัยมักขึ้นต้นด้วยวลี ดังต่อไปนี้

·  เพื่อศึกษา...

·  เพื่อศึกษาปัญหา...

·  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มี/ส่งผล/อิทธิพล/ผลกระทบ...

·  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง...กับ...

·  เพื่อเปรียบเทียบ...กับ..

·  เพื่อศึกษาอิทธิพลของ…ที่มีต่อ...

·  เพื่อตรวจสอบ...ตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น

·  เพื่อพัฒนา...

·  เพื่อสำรวจ...

ตัวอย่าง

 

หัวข้อวิจัย : การแก้ไขพฤติกรรมการมาสายของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุม ด้วยการเสริมแรง

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการมาโรงเรียนสาย

            2. เพื่อศึกษาผลการเสริมแรงในพฤติกรรมการมาสาย

 

หัวข้อวิจัย : การใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอองครักษ์

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อศึกษาการใช้เวลาในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอองครักษ์

            2. เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอองครักษ์

ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์

ไม่ควรนำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาใช้ในการเขียน เพราะวัตถุประสงค์การวิจัย คือประเด็นที่จะทำการวิจัย ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยที่เสร็จแล้วไปใช้ เช่น "เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร" ข้อความนี้เป็นความสำคัญของการวิจัย หรือประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com

กลับ