Powered by

 

รับทำโปรเจค html5 รับทำโปรเจค css รับทำโปรเจค javascript รับทำโปรเจค php รับทำโปรเจค codeigniter รับทำโปรเจค laravel รับทำโปรเจค asp.net รับทำโปรเจค angulatjs รับทำโปรเจค reactjs รับทำโปรเจค joonla เว็บสำเร็จรูป รับทำโปรเจค moodle ระบบอีเลิร์นนิ่ง E-learning รับทำโปรเจค wordpress รับทำโปรเจค android application รับทำโปรเจค ios application รับทำโปรเจค flutter รับทำโปรเจค react native ฐานข้อมูล mysql ฐานข้อมูล mariadb ฐานข้อมูล postgresql ฐานข้อมูล sql server ฐานข้อมูล firebase ฐานข้อมูล mongodb รับทำโปรเจค dreamweaver รับทำโปรเจค vscode รับทำโปรเจค sublime text รับทำโปรเจค nodejs expressjs รับทำโปรเจค nginx รับทำโปรเจค apache web server รับทำโปรเจค xampp

 

การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบ

การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหาของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบ

โดย: Administrator

เมื่อ: 26/01/2563 15:52:13

Tags: ที่มาและความสำคัญของปัญหา, ที่มาของโปรเจค, ความสำคัญของปัญหางานวิจัย, ที่มาของปัญหางานวิจัย, ปัญหาวิทยานิพนธ์, ความสำคัญของปัญหา,รับทำงานวิจัย,

    ความเป็นมาของโปรเจคจบ หรืองานวิจัย เป็นการเขียนเพื่อเกริ่นนำที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำโปรเจคจบหัวข้อนี้ หรือเหตุผลที่สมควรต้องมีการศึกษาปัญหาในเรื่องนี้ ซึ่งต้องระบุปัญหาให้ชัดเจนจะทำให้ผู้อ่านเห็นควาต่อเนื่องและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นระบุถึงผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการอ้างอิงสถิติ ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี และงานวิจัย โดยโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตามและเห็นด้วยในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักการเขียนความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
    โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 3  ย่อหน้าหรืออาจจะมากกว่าก็ได้ แต่ต้องเขียนให้สั้นกระชับไม่เวิ่นเว้อจนเกินไป เน้นปัญหาให้ถูกจุด ไม่วกวน และไม่ควรเขียนสั้นจนเกินไปจนจับประเด็นปัญหาไม่ได้
ย่อหน้าแรก จะต้องเกริ่นถึงที่มา ความเป็นมาของปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ทำการก่อนหน้า
ย่อหน้าที่สอง ต้องอธิบายความสำคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเรื่องที่เราสนใจจะทำ และควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ใช้ในการอ้างอิงที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งสิ่งที่เราจะทำการทดลองนั้น
ย่อหน้าสุดท้า ต้องอธิบายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะทำ เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่เราจะทำ โดยลงท้ายด้วยรูปแบบการเขียนว่า เราจะทำอะไร เพื่ออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไร นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือแก้ปัญหาอย่างไร โดยอธิบายพอสังเขปให้เห็นภาพ ไม่ต้องอธิบายลงลึกถึงรายละเอียดเพราะส่วนของรายละเอียดจะอยู่ในบทอื่นๆ ในรูปเล่มโปรเจค งานวิจัย

รูปแบบการเขียนความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา
    ลักษณะของปัญหา ควรเขียนเป็นรูปแบบปิรามิดกลับด้าน นั้นคือการเขียนจากฐานปิรามิดไปหายอกปิรามิด จากกว้างไปลึกตามรูปภาพที่มา : รับทำโปรเจคจบ.com

กลับ