บริการ
เขียนโปรแกรมวินโดว์แอปพลิเคชั่น


รับเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ Windows โดยใช้โปรแกรม VisualStudio C# วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาตามควาามต้องการของคุณ สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ตามความเหมาะสมของงานได้เช่น Microsoft Access, Microsoft SQLServer เป็นต้น

ตัวอย่างแอปที่พัฒนาด้วยภาษา C#

 • ระบบขายหน้าร้าน Point Of Sale
 • โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร
 • โปรแกรมบริหารจัดการร้านกาแฟ
 • โปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย
 • โปรแกรมจัดการสต็อกสินค้า
 • โปรแกรมบริหารจัดการคลังพัสดุ
 • ระบบสารบรรณ
 • โปรแกรมร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมบริหารงานบุคคล
 • โปรแกรมบริหารจัดการคลินิก
 • โปรแกรมบริหารจัดการห้องพัก
 • โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชน
แอปอื่น ๆ นอกจากนี้สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้เลยครับ
สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point