บริการ
ทำโปรเจคเว็บแอปพลิเคชั่น


บริการทำโปรเจคเว็บแอปพลิเคชัน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันตามความต้องการทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง โดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจในโปรเจค แก้ไขให้จนกว่าจะสอบผ่าน ไม่ทิ้งงาน

 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบการลางาน
 • ระบบขอใช้ห้องปรชุม/ห้องฝึกอบรม
 • รอบบขอใช้รถยนต์
 • ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ระบบงานอาคารสถานที่
 • โปรแกรมวัสดุสำนักงาน
 • ระบบครุภัณฑ์
 • ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบยืม-คืนอุปกรณ์
 • ระบบงบประมาณ
 • ระบบงบประมาณรายจ่าย
 • โปรแกรมจัดการขนส่งสินค้า
 • ระบบสินทรัพย์
 • ระบบแผนและติดตามการประเมินผล
 • ระบบวัสดุคงคลัง
 • ระบบเงินทุนหมุนเวียน
 • ระบบฌาปณกิจสงเคราะห์
 • ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา
 • โปรแกรมบัญชี
 • โปรแกรมส่งเสริมการขาย
 • โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 • โปรแกรมขายหน้าร้าน POS
 • ระบบจองคิวเข้าใช้บริการ
 • ระบบบริหารจัดการ
 • ระบบเช่าสนามฟุตซอล
 • ระบบบรหารจัดการหอพัก
 • ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมมือถือ
 • ระบบจัดการฝึกอบรม
 • ระบบพัฒนาบุคลากร
 • ระบบการรับสมัครงาน
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ระบบวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง
 • ระบบการมอบหมายงาน
โปรแกมอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้
สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android Studio

เว็บสำเร็จรูป (CMS)

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point