บริการ
ทำคลังข้อมูล และรายงานด้วย BI


รับทำคลังข้อมูล Data Warehouse ใช้เครื่องมือง Microsoft SQL Server มีการทำ ETL, OLAP Cube, DataMart และนำข้อมูลที่ได้ไปทำรายงานด้วย Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Power BI, Tableau, Qliksense

 

สอนเขียนโปรแกรม

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

 

Document

Microsoft Word, Power Point