โปรเจค
เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ แอปมือถือ


โปรเจคเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บหน่วยงานราชการ เว็บบริษัท เว็บท่องเที่ยว เว็บโรงเรียน เว็บข่าวสาร เว็บส่วนตัว เว็บประมูลสินค้า

โปรเจคเว็บแอปพลิเคชั่น

วิเคราะห์ ออกแบบ และพํฒนาเว็บแอปตามที่ต้องการ เป็นระบบเฉาะทางเช่น ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถยนต์ ระบบครุภัณพ์

โปรเจคโมบายแอป

โปรแกรมบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ หรือแบบไฮบริดที่ทำงานได้ทั้ง IOS และ Android เช่นแอปคำนวณข้อมูลต่างๆ แอปประกันรถยนต์ แอปแสดงหน้า Dashboard ที่ดึงค่ามาจากอุปกรณ์ IOT

โปรเจคอื่นๆ

แชทบอท (ChatBot) เหมืองข้อมูล (Data Mining) คลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

สอนเขียนโปรแกรม

สอนเขียนโปรแกรมแบบจับมือทำ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนผ่านโปรแกรมรีโมทเดสทอป อยู่ต่างจังหวัดก็เรียนได้ ค่อยๆ เรียนรู้กันไปเริ่มจากพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมทำโปรเจคได้

 
สอนเขียนโปรแกรม

เงื่อนไขอื่นๆ

  • ค่าบริการสามารถแบ่งชำระเป็นงวดได้ตามแต่ตกลงกัน ซึ่งขั้นต่ำคือ 2 งวด โดยจะมีค่ามัดจำในงวดแรกก่อนเริ่มงาน
  • ทีมงานจะแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แก้ไขให้จนกว่าจะสอบผ่าน (แก้ไขตามขอบเขตที่ตกลงกันไว้)
  • กรณีที่มีการเพิ่มขอบขตของโปรเจคทางทีมงานขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  • ลิขสิทธ์โปรแกรมเป็นของผู้ว่าจ้าง สามารถนำไปคัดลอก ทำซ้ำ หรือจำหน่ายได้ หากเกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวทีมงานไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ
  • ข้อมูลผู้ว่าจ้างเป็นความลับชั้นสูงสุด ทางทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูล**

ตัวอย่างผลงาน

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

เว็บสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET

website

เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งสอนติดตั้งและเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน สามารถเก็บประวัติผู้เข้าเรียนได้

ระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์

ระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์

webapp

มีระบบหน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลแพ็คเกจทัวร์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจได้ แจ้งชำระเงิน และติดตามสถานะการชำระเงิน และมีระบบหลังบ้านสำหรับบริหารจัดการข้อมูลแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ รายการชำระเงิน รายการจอง สืบค้นข้อมูลและแสดงรายงาน พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขงของไทย

โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขงของไทย

webapp

สามารถวิเคราะห์พันธุ์ปลาที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงโดยอาศันรูปร่างลักษณะ สี สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพันธุ์ปลาได้

เว็บสอนการใช้งานจูมล่า (E-Learning Joomla)

เว็บสอนการใช้งานจูมล่า (E-Learning Joomla)

website

เป็นเว็บไซต์สอนการติดตั้งและใช้งานจูมล่าในเบื้องต้น มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนให้ทำ และสามารถแสดงรายงานผู้เข้าเรียน และคะแนนสอบได้

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

ระบบงานทะเบียนนักเรียน

webapp

สามารถเก็บประวัตินักเรียนและผู้ปกคริง ข้อมูลผลการเรียน สามารถสืบคนและพิมพ์รายงานได้

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์

website

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ มีระบบหน้าร้านสำหรับขายสินค้าและสามารถสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่ต้องการ และระบบหลังร้านสำหรับให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูล รายการสั่งซื้อ การชำระเงิน แสดงรายงาน

ระบบพัสดุ

ระบบพัสดุ

webapp

เป็นระบบที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ข้อมูลพัสดุแต่ละรายการ ข้อมูลการเบิก จ่ายพัสดุ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นรายงานและสั่งพิมพ์ได้

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

ระบบการจอง ยืม คืน เครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยใกนารทำงาน

webapp

แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นหลายระดับ โดยสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และจัดการข้อมูลรายการจองเครื่องมือ รายการยืมเครื่องมือ และรายการส่งคืนเครื่องมือ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเตือนผู้ยืมเมื่อครบกำหนด สามารถสืบค้นข้อมูลสดงรายงานและสั่งพิมพ์ได้

เว็บไซต์ท่องเที่ยวอัมพวา

เว็บไซต์ท่องเที่ยวอัมพวา

website

เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า OTOP แผนที่การเดินทาง และ

Powered
By


HTML5

CSS3

B

Bootstrap 4

Bootstrap 3

Font Awesome

4.6

JS

Javascript

ES6, Jquery, AJAX, NodeJS

PHP

PHP

Core, Codeigniter, Laravel

.NET

ASP.NET / C#.NET

Core, Razor

Android

Android studio

CMS

Joomla, Wordpress, Moodle

SPSS

SPSS

Android studio

Document

Microsoft Word, Power Point