บริการ
ทำรูปเล่มเอกสาร


บริการจัดทำรูปเล่มเอกสาร แปลเอกสาร หาข้อมูล จัดวางโครงสร้างไฟล์เอกสาร เอกสารนำเสนอหัวข้องานวิจัย(proposal) รูปเล่มปริญญานิพนธ์ รูปเล่มวิทยานิพนธ์(thesis) รูปเล่มการค้นคว้าอิสระ(is) รูปเล่มงานวิจัย รูปเล่มงานปรับวิทยฐานะ ผลงานเลื่อนขั้น ปรับระดับ ชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ทำทั้งเล่ม แยกเป็นแต่ละบท งานวิเคราะห์และออกแบบระบบบ System Flow Chart, UML Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Data Dictionary, ER Diagram รับทำPresentaion รับทำPower Point สำหรับนำเสนอผลงาน

สอนเขียนโปรแกรม