โปรเจค Proposal คืออะไร เขียน Proposal ให้ปัง! ไม่น่าเบื่อ


โปรเจค Proposal คืออะไร?

          หลังจากบทความที่แล้วที่แอดมินได้นำเสนอเรื่อง เลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี ต่อมาเมื่อเราได้หัวข้อโปรเจค หัวข้อวิทยานิพนธ์ หัวข้อปริญญานิพนธ์ หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ที่จะทำแล้ว นักศึกษาอาจจะต้องตามหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้คำแนะนำในการทำโปรเจค บางมหาวิทยาลัยอาจจะให้นักศึกษาเขียน Proposal ก่อนที่จะเข้าไปคุยกับอาจารย์ โดยที่เมื่อเข้าไปพบกับอาจารย์เพื่อขอให้อาจารย์คนที่เราเล็งไว้เป็นที่ปรึกษา เราต้องมีการเตรียมตัว เรียบเรียงลำดับการพูดเพื่อขายโปรเจคที่เราจะทำ ให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้สำเร็จ เตรียมตัวตอบคำถามให้ดี หรือบางมหาวิทยาลัยจัดอาจารย์ที่ปรึกษามาให้กับนักศึกษาเลยโดยที่นักศึกษาไม่ต้องไปตามหาก็ถือว่าเป็นเรื่องดี คุณก้ต้องมาเสี่ยงว่าเคมีจะตรงกันหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ดวง แต่ถ้าเลือกได้จะดีกว่านะครับฮ่าๆ
ทีนี้เจ้าโปรเจค Proposal มันคืออะไรหล่ะ ?

โปรเจค Proposal คือการเขียนโครงร่างโปรเจคก่อนทำจริง เพื่อบอกถึงภาพรวมของโปรเจค สาเหตุของปัญหา เทคนิควิธีแก้ปัญหา ขอบเขตของการวิจัย วิธีและแผนดำเนินการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย โดยอาจมีรูปแบบหรือไม่มีก็ได้ (การกำหนดหัวข้อ รูปแบบฟ้อนต์ การจัดรูปแบบเอกสาร) แล้วแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เหมือนกัน

เทคนิคการเขียน Proposal

          วิธีการเขียนโปรเจค proposal ของแอดมินจะเหมือนกับการเล่าเรื่องราวอ่านแล้วดุน่าสนใจโดยจะเกริ่นนำก่อนนิดหน่อย กำหนดวัตถุประสงค์ จากนั้นลากเข้าสู้เมนหลัก นำเสนอปัญหา เทคนิควิธีการแก้ปัญหา แผนการทำงาน และสรุปว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการทำงานวิจัยนี้ โดยสิ่งที่สำคัญคือการทบทวนงานวิจัยและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ถูกใช้ในการอ้างอิง ต้องมีความน่าเชื่อถือ ส่วนรูปแบบการเรียบเรียงเนื้อหามันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคน โดยรูปแบบจะขออ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.cumedicine.org ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

          1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จะแบ่งเป็น 2 ถึง 3 ย่อหน้า โดยย่อหน้าแรกอาจจะเป็นการเกริ่นนำกว้าง ๆ เพ่อโยงเข้าสู่ย่อหน้าที่สอง ส่วนย่อหน้าที่สองเป็นการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากอะไร หากมีการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขก็ควรมีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรืออาจทำเป็นแผนภาพเพื่ออธิบายความสำคัญของปัญหาเพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น โดยย่อหน้าที่หนึ่งและสองอาจจะเขียนรวมกันเป็นย่อหน้าเดียวก็ได้ ย่อหน้าที่สามหรือย่อหน้าสุดท้ายเป็นการกล่าวสรุปภาพรวม อาจเกริ่นถึงชื่อเทคนิควิธีการแก้ปัญหา ประโยนช์ที่ได้ เนื้อหาควรจะสั้น กระชับ ได้ใจความ ไม่ควรเกริ่นหรือเขียนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง

          2.วัตถุประสงค์การทำวิจัย กล่าวถึงเรื่องที่ต้องการศึกษาไม่ควรมีเยอะประมาณ 1-3 ข้อกำลังดี ควรขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ เช่น เพื่อจำแนก เพื่อแก้ปัญหา เพื่ออธิบาย เพื่อส่งเสริม เป็นต้น ควรจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์โดยนำวัตุประสงค์หลักเป็นข้อแรก

          3.ขอบเขตการวิจัย เป็นการจำกัดหรือวางกรอบในการทำโปรเจค ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตที่ผู้วจัดทำกำหนดไว้ อาจแบ่งเป็นหัวข้อ ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะศึกษา ขอบเขตของการใช้ข้อมูล ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน ขอบเขตด้านเวลา ขอบเขตของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ อย่างชัดเจน

          4.นิยามศัพท์ จะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในโปรเจค เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน หากเป็นคำศัพท์ทั่วๆไปก็อาจไม่ควรมีหัวข้อนี้ก็ได้

          5.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงทฤษฎีที่นำมาใช้ในโปรเจค เทคนิควิธีการแบบคร่าวๆ ยังไม่ลงลึกในรายละเอียด และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยคล้ายกับหัวข้อโปรเจคที่เราทำ หรือใช้เทคนิควิะการคล้ายๆ กันอาจจะอธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละงาน และทำการสรุปผลการทบทวนงานวจัย

          6.วิธีดำเนินงานวิจัย อธิบายถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแบบคร่าวๆ ยังไม่ต้องลงลึก

          7.แผนการดำเนินงาน ควรทำเป็นตารางหรือทำเป็น Schedule Chart ระบุระยะเวลาในแต่ขั้นตอนของวิธีดำเนินงานวิจัย

          8.ประโยชน์ของงานวิจัย อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโปรเจค ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำวิจัย

          9.เอกสารอ้างอิง แหล่งอ้างอิงต้องมีความน่าเชื่อถือ รูปแบบตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด เขียนให้อยู่ในรุปแบบเดียวกัน

สุดท้ายควรตรวจสอบรูปแบบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษ การเว้นวรรค การใช้ภาษาพูด และตรวจสอบคำผิด