วัตถุประสงค์ของการวิจัย คืออะไร? และมีวิธีเขียนอย่างไรให้กระชับและตรงประเด็น


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เป็นการบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการค้นหาข้อเท็จจริง เป็นการระบุงานหรือวิธีที่เราต้องทำ เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อโปรเจคจบ หัวข้องานวิจัย

หลักสำคัญในการเขียนวัตถุประสงค์

1.เขียนอยู่ในรูปเป้าหมายการวิจัยไม่ใช่วิธีการ
2.วัตถุประสงค์ควรสอดคล้องกับหัวข้อโปรเจค หรือหัวข้องานวิจัย
3.มีวัตถุประสงค์ชัดเจนไม่กำกวม ต้องกรำทำได้ หรือเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด มีความเป็นไปได้จริงในแง่ของการปฏิบัติ
4.เขียนให้สั้นกระทัดรัด ใช้ภาษาง่าย ในรูปแบบของประโยคบอกเล่า
5.ให้ใช้คำว่า "เพื่อ" เช่น เพื่อศึกษา เพื่อสำรวจ เพื่อบรรยาย เพื่ออธิบาย เพื่อพัฒนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เป็นต้น
6.จำนวนข้อของวัตถุประสงค์มีมากน้อยดท่าไดก็ได้ขึ้นอยู่กับความกว้างและความแคบของปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยไม่ควรตั้งวัตถุประสงค์ย่อยๆ มากจนเกินไป
7.การเรียงหัวข้อวัตถุประสงค์ตามลำดับของการศึกษา หรือเรียงลำดับตามความสำคัญหรือจุดเน้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง

ข้อควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์

ไม่ควรนำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาใช้ในการเขียน เพราะวัตถุประสงค์การวิจัย คือประเด็นที่จะทำการวิจัย ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหมายถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนำผลการวิจัยที่เสร็จแล้วไปใช้ เช่น "เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร" ข้อความนี้เป็นความสำคัญของการวิจัย หรือประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัย