พื้นฐานการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1

พื้นฐานการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1


พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Server Side Script โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ Open Source ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภ ....